Przejdź do głównej zawartości

Konkurs - Nowe Oblicze Prowincjonalnej Nauczycielki

Logotyp, który widnieje w nagłówku bloga towarzyszy mi już kilka lat. Uznałam, że pora już zmienić coś i na blogu, i w wyglądzie bloga. Na razie zacznę od logo. I dlatego ogłaszam konkurs:-)

Zapraszam!
*   *   *

REGULAMIN KONKURSU
„NOWE OBLICZE PROWINCJONALNEJ NAUCZYCIELKI”

Organizator Konkursu i czas trwania

1. Monika Badowska, zamieszkała w Katowicach, (zwana dalej Organizatorem) ogłasza konkurs „Nowe Oblicze Prowincjonalnej Nauczycielki” zwany dalej „Konkursem”.
2. Prace konkursowe można nadsyłać od 7 lipca 2014 r. do 27 lipca 2014 r.
3. Prace konkursowe nadesłane po terminie nie wezmą udziału w Konkursie.
4. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony 31 lipca 2014 na stronie
www.prowincjonalnenauczycielstwo.blogspot.com
5. Terytorium Konkursu jest Rzeczpospolita Polska.

Uczestnictwo w Konkursie – warunki i zasady

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba (zwana dalej Uczestnikiem), która spełnia łącznie następujące warunki:
• zapoznała się z treścią regulaminu i akceptuje go w całości i bezwarunkowo
• zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub przebywa na nim w czasie trwania Konkursu
• nie należy do najbliższych członków jego rodziny Organizatora ani nie jest osobą/podmiotem bezpośrednio uczestniczącą/ym w organizacji i przygotowaniu Konkursu
• ukończyła 18 lat w dniu zakończenia Konkursu
• spełnia inne warunki określone w niniejszym regulaminie.
2. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie logotypu, cover photo i zdjęcia profilowego stanowiących identyfikację wizualną bloga Prowincjonalna Nauczycielka.
3. Tematyka prac konkursowych musi być związana z tematyką i charakterem bloga Prowincjonalna Nauczycielka www.prowincjonalnenauczycielstwo.blogspot.com i zawierać hasło „Prowincjonalna Nauczycielka”.
4. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do nadesłania do 3 kompletów prac konkursowych, z tym, że Organizator zastrzega, iż nagrodzony może zostać tylko jeden spośród kompletów nadesłanych przez tego samego Uczestnika.
5. Prace konkursowe należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres:
prowincjonalna.nauczycielka@gmail.com
Przesyłka powinna zawierać logotyp oraz dane osobowe (pełne imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail oraz oświadczenie o treści:
„Zapoznałem/łam się i akceptuję regulamin Konkursu na „Nowe Oblicze Prowincjonalnej Nauczycielki”.
6. Prace konkursowe to pliki zapisany w formacie JPG, PDF o wymiarach odpowiadających wymiarom logotypu, cover photo i zdjęcia profilowego.
7. Nadesłane prace konkursowe nie mogą być zgłoszony uprzednio w innych konkursach.
8. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr.133, poz. 833) w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Organizatorem oraz w celach związanych z Konkursem.
9. Nadesłanie prac konkursowych jest tożsame z oświadczeniem Uczestnika, iż:
a.) jest wyłącznym autorem przesłanych prac konkursowych i posiada wszelkie prawa autorskie oraz prawa pokrewne do prac konkursowych, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami autorskimi oraz prawami pokrewnymi, nikt nie jest wyłącznie upoważniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie, oraz że jego prawa do prac konkursowych nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone;
b.) żadne osoby trzecie nie wystąpią z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej Licencji oraz z tytułu wykonywania przez Organizatora przekazanych uprawnień;
c.) w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Organizatora w związku z korzystaniem z prac konkursowych zgodnie z postanowieniami Licencji i niniejszego Regulaminu, zwolni Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu udzielonej Licencji oraz w całości zaspokoi roszczenia osób trzecich.
10. Organizator zastrzega, iż prace konkursowe nie spełniające powyższych wymagań nie będą stanowiły przedmiotu Konkursu oraz że nie będą przyjmowane prace konkursowe posiadające kontekst seksualny oraz zawierające i/lub promujące pornografię, rasizm, uprzedzenia etniczne, wulgaryzmy, pomówienia, wszelkie niezgodne z prawem lub/i moralnością treści lub też takie, które w zamierzeniu swoim mają wywołać niesmak.
11. Każdy ma prawo do zgłaszania naruszenia postanowień regulaminu do Organizatora.

Komisja Konkursowa

1. Prace konkursowe zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową w składzie: Mariola Zaczyńska (pisarka, inicjatorka i organizatorka Festiwalu Literatury Kobiecej Pióro i Pazur), Izabela Stawicka (autorka bloga Panna Pollyanna pisze), Katarzyna Majgier (pisarka, autorka strony katarzyna.majgier.pl) Monika Badowska (Prowincjonalna Nauczycielka).
2. W swoich decyzjach Komisja Konkursowa jest całkowicie autonomiczna, a jej decyzja jest ostateczna i nieodwołalna.
Nagroda
1. Organizator przyzna:
1) nagrodę główną w postaci:
· promocji logotypu w nagłówku strony www.prowincjonalnenauczycielstwo.blogspot.com wraz z podpisem autora
· promocji prac konkursowych w formie cover photo i zdjęcia profilowego na fan page’u wraz z podpisem autora https://www.facebook.com/ProwincjonalnaNauczycielka
· zestawu trzech książek, w tym najnowszej powieści Marioli Zaczyńskiej "Kobieta z Impetem" ufundowanej przez Wydawnictwo Prószyński i S-ka oraz najnowszej powieści Katarzyny Majgier "Stuletnia Gospoda" ufundowanej przez Wydawnictwo Nasza Księgarnia.
2) wyróżnienia w postaci:
· prezentacji prac konkursowych na stronach Organizatora.

Prawa autorskie

1. Organizator zastrzega sobie prawo prezentacji i publikacji nagrodzonych prac konkursowych bez honorarium za prawa autorskie, na stronie Organizatora Konkursu www.prowincjonalnenauczycielstwo.blogspot.com
2. Wraz z nadesłaniem prac konkursowych Uczestnicy wyrażają zgodę na to, iż nagrodzenie ich pracy konkursowej skutkować będzie udzieleniem przez nich nieodpłatnej oraz niewyłącznej licencji na rzecz Organizatora w celach związanych z Konkursem, obejmującej okres pięciu lat oraz rozciągającej się na wymienione poniżej pola eksploatacyjne:
· w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła - wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
· w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
· w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
· wykorzystywania dzieła w zakresie działań promocyjnych Organizatora samodzielnie lub z innymi podmiotami, w tym utrwalania czy eksponowania Dzieła na znaczkach, plakietkach, plakatach, odznaczeniach lub innych technikach.
3. Udzielenie licencji przez nagrodzonego Uczestnika nie jest równoznaczne z obowiązkiem wykorzystania projektu w sposób powyżej wymieniony przez Organizatora.

Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia będące wynikiem działań poczty elektronicznej lub/i usług sieci telefonicznej, z których korzystać będą Uczestnicy.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osoby trzecie lub przez innych Uczestników nieprawdziwych i/lub niepełnych informacji o Konkursie oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych i/lub oświadczeń przez Uczestników.
3. W szczególności Uczestnik odpowiada za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych i zależnych osób trzecich w projektach oraz zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów obrony praw Organizatora związanych z takim naruszeniem oraz zaspokojenia roszczeń poszkodowanych.
4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

5. Postanowienia i warunki niniejszego regulaminu stają się ważne po ich publikacji na stronie Organizatora Konkursu www.prowincjonalnenauczycielstwo.blogspot.com.

Komentarze

Ania pisze…
Droga Prowincjonalna Nauczycielko. Dopiero teraz widzę, że Ty również mieszkasz w Katowicach. Co byś powiedziała na jakąś kawkę podczas wakacji i książkowe i nauczycielskie ploteczki? Spotykałyśmy się kiedyś w blogosferze.
Gdybyś miała ochotę, daj proszę znać. Może jakieś inne katowiczanki się skuszą? A może spotkamy się we wrześniu na dorocznych Targach Książki?
W konkursie udziału nie wezmę, bo plastyk ze mnie żaden. Widzę, że czytasz sobie "Koronę śniegu i krwi" - ja jestem po lekturze obydwu "koron" i bardzo jestem ciekawa Twoich wrażeń. Pozdrawiam najserdeczniej.
Ania - nauczycielka pijarska.
Monika Badowska pisze…
Miraniu,
chętnie:-) Napisałabym do Ciebie maila, ale nie umiem znaleźć adresu, więc poprosze, abyś to Ty napisała pierwsza, na prowincjonalna.nauczycielka@gmail.com
Pozdrawiam serdecznie:-)
P.S. Brakuje mi Twoich wpisów na Mirmiłowie.

Popularne posty z tego bloga

Konkurs na Blog Roku

Wczoraj ów konkurs wkroczył w kolejny etap. Za nami czas zgłaszania blogów, przed nami czas głosowania na te, co zgłoszone, a po południu 22 stycznia najpopularniejsze blogi oceniać będzie Kapituła Konkursu. Aby zagłosować na bloga, którego właśnie czytacie należy wysłać sms-a o treści E00071 (e, trzy zera, siedem, jeden) na nr 7144. Taki sms kosztuje 1,22 zł. Szczegóły konkursu: http://www.blogroku.pl/

Spacer po Sudetach, czyli kilka słów podsumowania.

Wyruszyłam ze Świeradowa Zdroju i z każdym krokiem oddalającym mnie od centrum i hałasu dobiegającego z okolicznych budów czułam się coraz lepiej. Cisza i pustka to zdecydowanie przestrzeń mi sprzyjająca. Oczy mi ciągnęło do błyszczących kamieni pod nogami, a całą sobą dostrajalam się do otaczającego mnie lasu. Im głębiej w Izery, tym więcej rowerzystów, ale urok Hali Izerskiej i obserwacja ludzi zajadających się popisowym daniem Chatki Górzystów nastrajały mnie bardzo pozytywnie. Gdy przy Stacji Turystycznej Orle okazało się, że będę spała w starym drewnianym domu, sama w wieloosobowym pokoju, uśmiechnęłam się szeroko. Obejrzałam wystawę, zjadłam niezbyt ciepłą acz smaczną zupę i zakończyłam długi dzień. Dzień kolejny okazał się być jeszcze dłuższy. W Jakuszycach o moje dobre nastawienie zadbała kawa w hotelowej restauracji i piękna droga przez las tuż za Jakuszycami. Karkonoski Park Narodowy rozpoczął się kaskada wodną, przy której można przycupnąć, by kupić bilet. Chwilę

Paweł Beręsewicz. Kiedy chodziłem z Julką Maj.

Wydane przez Wydawnictwo Literatura Książka Pawła Beręsewicza wprawiła mnie w dobry nastrój. Opisując pierwsze drżenia serca, pierwsze zakochanie z punktu widzenia piętnastoletniego Jacka Karasia Autor dokonuje wyłomu - bodaj pierwszy raz mam szansę przeczytać, jak reaguje nastolatek szykując się na randkę, co i czy w ogóle mówi rodzicom o swojej dziewczynie i czy tylko dziewczyny martwią się o to, w którą stronę skierować nos przy pocałunku. Jacek Karaś, którego czytelnicy mieli okazję poznać w książce " Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek ", kończy gimnazjum i w ostatniej klasie dostrzega niezwykły urok swojej klasowej koleżanki, Julki Maj. Zdobywając się na straceńczą odwagę pyta Julkę, czy zechciałaby być jego dziewczyną. Później, wbrew temu, co myślał Jacek, bywa trudniej - nagle trzeba myśleć o wielu sprawach, nad którymi nigdy nie było powodu się zastanawiać, funkcjonować w inny niż dotychczas sposób. Cenię sobie ostatnie rozdziały powieści. Nie powiem nic więcej - czytaj