Czy sprawiedliwość jest możliwa? Red. Dorota Probucka.


Wydane przez

Wydawnictwo Impuls

Książka jest zbiorem kilkudziesięciu tekstów traktujących o sprawiedliwości. Autorzy w swoich referatach pokazują, w jak wielu kontekstach można rozpatrywać pojęcie sprawiedliwości. W tomie znajdujemy omówienia rozmaitych koncepcji, począwszy od sposobu, w jaki przedstawiał sprawiedliwość Arystoteles, poprzez koncepcje Hobbesa, Hegla, Rawlsa i wielu innych. Autorzy ukazują spojrzenie na sprawiedliwość z perspektywy logiki, zastanawiają się nad miejscem, jakie sprawiedliwość zajmuje w edukacji, piszą o sprawiedliwości w jej aspekcie węższym, jako o zjawisku występującym w relacjach międzyludzkich oraz w aspekcie szerszym, przedstawiając sprawiedliwość jako fenomen o wielkim znaczeniu w skali międzynarodowej, czy nawet globalnej.

Dużą wartością książki jest fakt, iż teksty w niej zamieszczone nawiązują do aktualnych problemów, takich jak bieda w wielu częściach świata, czy, w innej skali, program "zero tolerancji" w szkole. Czytamy o sprawiedliwości w kontekście etyki nauczycielskiej i o rozumieniu sprawiedliwości w poszczególnych stadiach rozwoju moralnego człowieka, a nawet trafiamy na tekst zatytułowany "List Immanuela Kanta do Rady Europy".

Teksty zgromadzone w tomie pokazują, jak trudnym problemem jest sprawiedliwość, ale też dowodzą, że ludzie przez wieki dokonali wspaniałego wysiłku chcąc zrozumieć fenomen sprawiedliwości, jedno z najważniejszych zjawisk w naszym życiu, do którego musi się w jakiś sposób odnieść każda społeczność.

Brak komentarzy:

Copyright © Prowincjonalna nauczycielka , Blogger